Nå blir røyk og bluss lovlig

Etter en grundig gjennomgang har justisdepartementet besluttet at det blir lovlig å ta i bruk bluss og røykbokser på norske tribuner – så lenge reglene for bruk blir fulgt.

Annonse:

Klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen har i samråd med representanter for supportermiljøet og Norsk Toppfotball laget et rammeverk for tryggere bruk av pyroteknikk. På bakgrunn av dette rammeverket sendte fotballen en søknad om dispensasjon fra gjeldende forskrift om bruk av pyroteknikk.

«Med dispensasjonen får klubbene et mer effektivt verktøy til å forebygge og håndtere farlg bruk av pyroteknikk. Vi ser frem til at klubbene får implementert rammeverket som er utarbeidet, og gleder oss til godt organiserte og lovlige supportershow.» Sier Jens Haugland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

Samarbeidet på tvers av klubber, forbund, supportere og myndigheter har vært avgjørende for at man nå har kommet frem til en løsning som man i fellesskap har tro på vil gjøre en positiv forskjell for sikkerheten.

«Vi er takknemlige for at myndighetene har tatt oss på alvor. Klubber og supportere kommer til å fortsette med å jobbe godt sammen fremover for å forvalte tilliten vi er blitt gitt.» Sier Eirik Bjørnø, daglig leder i Viking og styremedlem i Norsk Toppfotball.

IMG_9759.jpg
SLO i Vålerenga demonstrerer bruk av røyk for Justisministeren og Kulturministeren

Rammeverket som danner grunnlaget for dispensasjonen lyder som følger:

Før sesong:

 • Arrangørklubb gjennomgår egen arena og sørger for at fasilitetene etterlever krav som er fastsatt for bruk av pyroteknikk:
  • Områder hvor det kan forekomme bruk av pyroteknikk må være tydelig merket med gjenkjennbare skilt. Hver arena kan ha maks to slike områder: Ett for hjemmelagets supportere og ett for bortelagets supportere. De avmerkede områdene må befinne seg på felt som er satt av til og egnet for stående, syngende supportere.
  • Områder hvor det skal benyttes pyroteknikk skal ha tydelig oversikt som viser rømningsvei ved evakuering, samt fungerende skilt og ledelys iht anleggets branngodkjenning.
  • Øvrige områder skal ha tydelig skilting som viser at det ikke er lov med pyroteknikk. Klubbene skal søke en felles løsning slik at dette er gjenkjennbart på tvers av fotballen.
 • Arrangøren må ha en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse som skal fungere styrende med tanke på om og eventuelt hvordan/ i hvilket omfang pyroteknikk kan benyttes.
 • Analysen må fremlegges for lokale myndigheter i forkant av sesongstart, samt sendes til NFF til informasjon.
 • Relevante personer blir opplært i bruk av pyroteknikk.
 • Arrangør må definere tydelig i sitt arenakart hvilket område som er egnet for voksne, stående syngende supportere, og evt hvor i dette definerte og avmerkede området man legger til rette for bruk av pyroteknikk.

Under sesong:

 • Produktene skal være tryggest mulig, og innenfor de produkttypene som NSA beskriver på sine nettsider (bluss, røyk, blinkere): fotballsupporter.no/pyroteknikk
 • Bruk av pyro gjennomføres med sikker avstand til andre på tribunen, og med minimum 1 meters klarering fremover for bruk av godkjente bluss.
 • Supporterkoordinator er ansvarlig for utdeling av godkjent antall bluss/ røykbomber/ blinkere til identifiserbare opplærte supportere. Antallet produkter skal stå i forhold til sikkerhets- og sårbarhetsanalysen for den aktuelle arena.
 • Arrangør skal sørge for tilstrekkelige slukkefasiliteter, bøtter, branntepper og lignende.
 • Vakter, ballhentere, fotografer og andre skal være informert om at det skal avfyres pyroteknikk slik at de kan holde sikker avstand.
 • Supporterfelt skal alltid bemannes med verter fra tilhørende lag, minimum to stk verter per 500 tilskuere.
 • De som står for avfyring, må være:
  • Edru
  • Identifiserbare
  • Opplært, i regi av klubben
  • Over 18 år

Etter sesong:

 • Felles evaluering på tvers av klubbene, Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund.
 • Oppdatering av hver enkelt arrangørs sikkerhets- og risikoanalyse.

Sanksjonering ved uønskede hendelser:

Dersom det forekommer ulovlig bruk av pyroteknikk skal klubbene reagere på dette, gjennom bruk av et felles reaksjonsreglement. Retningslinjene gjelder alle som deltar på klubbens arrangementer, det vil si hjemmekamper, bortekamper og andre arrangement i klubbens regi. Som hovedregel forholder dette reglementet seg til aktivitet i forbindelse med klubbens arrangementer, men i tilfeller som i spesiell grad bryter med klubbens verdier eller på annen måte har spesiell historisk signifikans for klubben, kan annen aktivitet medføre reaksjoner. Klubben vil, der det er hensiktsmessig, samarbeide med andre klubber, politi, supporterklubber og andre aktører for å sikre at målet med reaksjonsreglementet nås.

 

Saksbehandling

Reaksjonsvedtaket fattes av den eller de styret utpeker (heretter kalt klubben). Reaksjonsvedtak kan påankes. Ankefrist er en uke fra vedtak er fattet av den styret har utpekt. Anke behandles av Klubbens styre. Bortvisningsvedtak trer i kraft umiddelbart etter vedtak er fattet. Andre reaksjonsvedtak trer i kraft når vedtaket er endelig, dersom ikke annet er bestemt. Den/de som er mistenkt for å ha utført en handling som kan gi grunnlag for reaksjon i henhold til dette reglement, skal gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Den som ilegges en reaksjon varsles skriftlig om vedtaket, og gis anledning til å komme med merknader i en skriftlig klage/ anke. Klubben kan med bakgrunn i en slik klage/ ‐ anke omgjøre reaksjonen. Aktuelle samarbeidspartnere som supporterklubben, dersom det er et medlem av denne, kan brukes som høringsinstans før vedtak fattes. Alle saker skal behandles individuelt.

Oppfølging

Etter å ha vedtatt sanksjonering skal klubben informere NTF sentralt, slik at man har mulighet for å danne presedens for ligaen. Klubben skal også delta i møter og dialog med andre klubber i NTFs regi. Disse møtene har til formål å kvalitetssikre sanksjonering og bidra til enklere, bedre og mer enhetlig sanksjonering over tid.

 

Annonse fra Eliteserien: