Aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven – Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for Rosenborg Ballklub 2023

1. Innledning

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Rosenborg Ballklub er omfattet av lovens virkeområde, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3.

Åpenhetsloven § 4 pålegger Rosenborg Ballklub å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se § 4 bokstaver a–f. Etter lovens § 5 skal resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse.

Dette dokumentet inneholder en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene Rosenborg Ballklub har utført i perioden fra 1. april 2023 og fremdeles jobber aktivt med. Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i nøkkelfunnene fra aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak Rosenborg Ballklub har iverksatt. Perioden tilsvarer Rosenborg Ballklub nåværende regnskapsår. Vi er følgelig ett år på etterskudd siden ikrafttredelsen av Åpenhetsloven.

Redegjørelsen er strukturert som følger: Punkt 2 inneholder en beskrivelse av Rosenborgs organisering, ansvarsfordeling under Åpenhetsloven, samt selskapets retningslinjer og prosedyrer for håndtering og oppfølgning av Åpenhetsloven. Resultatene fra aktsomhetsvurderingene Rosenborg Ballklub har utført beskrives under punkt 3. Avslutningsvis følger en redegjørelse for tiltak Rosenborg Ballklub har iverksatt for å følge opp resultatene fra aktsomhetsvurderingene.

2.1 Organisering av virksomheten til Rosenborg Ballklub

Virksomheten til Rosenborg Ballklub er organisert på følgende måte:

organisasjon.jpg

Det er kun Rosenborg Ballklub i matrisen som er omfattet av virkeområdet til Åpenhetsloven, jf. lovens § 2

2.2 Om driftsområdet til Rosenborg Ballklub

Rosenborg Ballklub er et idrettslag som opererer på øverste divisjon i Norge Herresiden og Kvinnesiden.

Inntektskilden til klubben omfatter:

  • Markedsinntekter (sponsor, reklame og annonser)
  • Salg av spillere
  • Media-inntekter
  • Billettinntekter

2.3 Ansvarsområder og fordeling av oppgaver

Hovedansvaret for oppfølgning og etterlevelse av Åpenhetsloven er plassert hos administrasjonen i Rosenborg Ballklub-konsernet.

Daglig Leder i Rosenborg Ballklub har det overordnede ansvaret for å følge opp Rosenborg Ballklubs etterlevelse av Åpenhetsloven, herunder gjennomføringen og publiseringer av aktsomhetsvurderinger etter lovens §§ 4 og 5. De mer spesifikke ansvarsområdene som ligger under Åpenhetsloven, er fordelt på ulike stabsfunksjoner.

2.4 Styrevedtak og retningslinjer, forankring av ansvarlighet og etterlevelse av Åpenhetsloven

Rosenborg Ballklub har i styrevedtak vedtatt Retningslinjer for ansvarlighet, og bestemt at ansvarlighet og etterlevelse av Åpenhetsloven skal forankres i selskapets retningslinjer. Gjennom denne veilederen skal det sikres at ansvarlighet og etterlevelse av Åpenhetsloven også gis en faktisk og operasjonell forankring i selskapets retningslinjer.

Aktsomhetsvurderingene er utført i henhold til retningslinjen for ansvarlighet.

2.5 Rutiner for håndtering av faktiske og mulige konsekvenser som avdekkes gjennom aktsomhetsvurderingen

Dokumentet «veileder for aktsomhetsvurderinger», ref. punkt 2.4 ovenfor, inneholder en egen rutine for iverksettelse og oppfølgning av tiltak etter funn av faktiske eller mulige konsekvenser i Rosenborg Ballklubs virksomhet. Dokumentet beskriver hvordan Rosenborg Ballklub skal gå frem i håndteringen av slike konsekvenser og hvem som er ansvarlig for å følge opp tiltakene internt i Rosenborg Ballklub.

3 Resultater fra aktsomhetsvurderinger utført 2023

3.1 Kartlegging av leverandørkjede

Rosenborg Ballklubs arbeid med aktsomhetsvurderingene startet med å innhente en komplett oversikt over leverandører og samarbeidspartnere Rosenborg Ballklub har hatt i rapporteringsperioden. Denne oversikten ble laget ved å innhente lister over selskaper Rosenborg Ballklub har betalt eller mottatt betaling fra, selskaper Rosenborg Ballklub har rammeavtale med, samt øvrige samarbeidspartnere Rosenborg Ballklub har inngått avtaler med. Innhentingen av denne informasjonen resulterte i et treff på en vesentlig andel selskaper.

3.2 Avgrensning av søketreff, utvelgelse av parametere for aktsomhetsvurderinger

Etter at det totale antallet leverandører var kartlagt (ref. punkt 3.1), ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å avgrense leverandørkjeden til et antall som var praktisk mulig å følge opp med videre undersøkelser. Det ble i den forbindelse besluttet å begrense søketreffet til selskaper som, etter en vurdering av flere parametere, utgjorde de største risikoene for faktiske og mulige negative konsekvenser for brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Leverandørkjeden ble fordelt og avgrenset etter følgende kriterier:

  • Størrelse på omsetning til/fra Rosenborg Ballklub i 2023
  • Varegruppe og produktkategori
  • Opprinnelsessted
  • Hvorvidt selskapet er omfattet av Åpenhetsloven
  • Hvorvidt selskapet har forpliktet seg til å følge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

Etter anvendelse av kriteriene ovenfor ble antallet selskaper redusert vesentlig. Utvalget av selskaper består av norske leverandører, utenlandske leverandører og selskaper Rosenborg Ballklub har rammeavtale med. Utvalget inneholder også flere norske bedrifter som har produksjonssted utenfor Norge.

3.3 Metode for kartlegging av risiko – Spørreskjema

Formålet med å foreta utvalget (ref. punkt 3.2) var å lage et utgangspunkt for videre oppfølgning og undersøkelser. Siden Åpenhetsloven nylig ble implementert, hadde ikke Rosenborg Ballklub kjennskap til hvilken metode som var best egnet til å innhente og vurdere informasjon fra virksomhetene i utvalget. Utvalget ble derfor redusert til det Rosenborg Ballklub anså som et håndterbart og fornuftig utgangspunkt for videre arbeid.

Som metode for innhenting av data besluttet Rosenborg Ballklub å utforme et spørreskjema som ble sendt til utvalget. Tanken bak beslutningen var at spørreskjema ville gi oss adgang til store informasjons-mengder fra flere selskaper, samt at det ville gi et godt informasjonsgrunnlag for videre oppfølgning av utvalget. Ved å sende ut spørreskjema kan Rosenborg Ballklub også kontrollere om selskapene vi vurderer som risikofaktorer har tilfredsstillende og gode svar på våre spørsmål. De første spørreskjemaene ble sendt fra Rosenborg Ballklub medio mai 2023 med svarfrist 15. juli 2023.

Ideelt sett ønsker Rosenborg Ballklub å motta svar på samtlige spørreskjemaer innen rapporteringsperioden 31. desember 2023, og dette vil være en pågående jobb for klubben i perioden fremover. Dette vil vurderes fortløpende ved mottak av svar på spørreskjemaene i 2023.

4 Planlagte tiltak for identifiserte risikoer

4.1 Hovedfunn – risikovurdering av egen virksomhet

Rosenborg Ballklub bedriver sin primære virksomhet i Norge. Rosenborg Ballklub skal utføre rutinemessige stikkprøver og kontroller av arbeidstakeres arbeidsforhold og bruken av etablerte HMS-rutiner. Basert på undersøkelsene som ble utført i 2023 avdekket Rosenborg Ballklub ingen brudd på menneskerettighetene eller risikoer for uanstendige arbeidsforhold.

4.2 Hovedfunn – risikovurdering av leverandørkjede

Kartleggingen av leverandørkjeden (ref. punkt 3.1 over) identifisert flere mulige risikofaktorer blant Rosenborg Ballklubs leverandørkjede. I vurderingen av risikofaktorer har Rosenborg Ballklub særlig lagt vekt på transaksjoner av spillere som går på tvers av land – særlig om leverandørens virke foregår i land som er forbundet med høy risiko.

Leverandørene Rosenborg Ballklub har vurdert som risikoelementer er alle del av utvalget som har mottatt spørreskjemaet fra Rosenborg Ballklub, ref. punkt 3.3 ovenfor. I neste rapporteringsperiode vil Rosenborg Ballklub prioritere hvilke leverandører som behøver videre oppfølgning og nærmere kontroll, samt vurdere behov for eventuelle tiltak.

4.3 Tilgjengelige tiltak

Selv om Rosenborg Ballklub ikke har data fra undersøkelsen av eksterne leverandører, har Rosenborg Ballklub vurdert hvilke tiltak som kan være aktuelle å iverksette og hvilke prosedyrer som kan følges ved implementeringen av tiltakene.

Hvilke tiltak som er egnede for å motvirke faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, må avgjøres konkret i lys av den identifiserte negative konsekvensen, om risikoen ligger hos en leverandør eller lenger ned i leverandørkjeden, og hvilke tiltak som må antas å kunne ha virkning.

Eksempler på mulige tiltak er handlingsplaner, revisjoner, internkontroller, nye og skjerpede avtaleforpliktelser, samt kontraktsbruddsanksjoner om dette er aktuelt. Et mulig insentiv for å akseptere skjerpede avtaleforpliktelser og oppfølgning fra Rosenborg Ballklub gjennom handlingsplaner for å minske risikoen for negative konsekvenser, kan være muligheten for å inngå kontrakter med Rosenborg Ballklub av lengre varighet.

5 Kilder og verktøy til bruk i aktsomhetsvurderingen

OECDs sektorveiledning

Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings liste over produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter

ITUCs oversikt over «The world’s worst countries for workers», 2021

Transparency International sin Corruption Perception Index, 2021

Norges Kontaktpunkt For Ansvarlig

Næringsvirksomhet sitt ansvarlighetskompass

MVO Nederland sin CSR Risk Check

Global Child Forum Atlas

Signert versjon av aktsomhetsvurderingen

Annonse fra Eliteserien: