Medlemsmøte

Medlem i RBK

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlig medlemmer.

Last ned Rosenborgs vedtekter her

 

Årets medlemsmøter

27. april kl 19: Årsmøte, San Siro, Scandic Lerkendal (fysisk og digitalt)

Slik som i fjor vil vi benytte et digitalt verktøy (GoPlenum) til påmelding til talerliste, votering og de øvrige elementene et årsmøte skal ha i sin gjennomføring. Dette gjelder både de som er fysisk til stede og de som deltar via Zoom. Det er derfor viktig at de som skal delta melder seg på via linken under.

Det vil bli avholdt et opplæringsmøte i GoPlenum torsdag 21. april, uken før årsmøtet.

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, regnskap for klubbens selskaper og innkomne forslag er tilgjengelig her.

Meld deg på her

Korona-krisen

På grunn av korona-viruset har vi opprettet en Facebook-gruppen for å kommunisere med medlemmene i klubben. 

Bli med i gruppen her

Kun betalende medlemmer i Rosenborg Ballklub har adgang til gruppen, og søknadene vil bli sjekket opp mot medlemsregisteret.

Slik blir du medlem

Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet NIF. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnet fra den dag første kontingent er betalt.

Meld deg inn i RBK her

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden kr 400,–. For barn/honnør/ungdom under 23 år er kontingenten kr 150,–. 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmene har møterett og stemmerett på årsmøtet som normalt avholdes i februar. Årsmøtet velger styremedlemmer og vedtar regnskap og budsjett m.v. Utenom årsmøtet innkalles til medlemsmøter når styret finner det nødvendig, dog minst en gang årlig.

Årsmeldingen 2020

Annonse fra Eliteserien: